Tilbake

Pasientrettigheter

Pasientrettigheter

Nedenfor følger informasjon om de mest sentrale rettighetene for deg som er henvist til spesialisthelsetjenesten.

Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp

Sykehuset skal vurdere helsetilstanden din innen 10 virkedager.
Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere. Du skal få skriftlig tilbakemelding om utfallet av vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.
Vurderingen vil få ett av følgende utfall

  • Du får rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
    Du skal få en fristdato for når helsehjelpen senest skal starte, enten i form av utredning eller behandling. Du skal få informasjon om tidspunkt for første oppmøte på sykehuset, det vil si enten en konkret time eller hvilken uke vi forventer å gi deg en time.
  • Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
    Det vil si at sykehuset har vurdert at dine behov for helsehjelp blir best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

Kopi av utfallet av rettighetsvurderingen, og eventuelle senere epikriser, vil bli sendt til fastlegen din og til henviser. Gi oss beskjed hvis du ikke ønsker dette.

Fritt valg av behandlingssted

Som pasient har du rett til å velge behandlingssted. Det vil si at du som utgangspunkt har rett til å velge mellom offentlige og enkelte private virksomheter som kan vurdere henvisningen din, og at du har rett til å velge hvor du senere skal få utredning eller behandling.

Denne ordningen heter "Fritt behandlingsvalg", og gjelder alle offentlige og enkelte private behandlingssteder i Norge. På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder som du kan velge blant.

Ønsker du å bli utredet eller behandlet på et bestemt sted, bør du ta kontakt med fastlegen din for å få hjelp til å finne aktuelle behandlingssteder. Fritt behandlingsvalg gir deg rett til å velge hvor du vil behandles, men gir deg ikke rett til å velge nivået på behandlingen. Du kan for eksempel ikke velge en mer spesialisert behandling enn den du får tilbud om.

Helseforetakene er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Hvis du velger et sykehus utenfor din egen helseregion, og dette sykehuset mangler kapasitet til å ta deg imot, kan du derfor bli avvist til fordel for regionens egne pasienter.

Informasjon om fritt behandlingsvalg og ventetider ved andre sykehus kan du få på grønt telefonnummer: 800HELSE (800 43 573). Her kan du be om å få snakke med en pasientrådgiver.

Ordningen med "Fritt behandlingsvalg" omfatter nå det som tidligere ble kalt "Fritt sykehusvalg".

Fristbrudd

Dersom det ikke er mulig å gi deg helsehjelp innen fristen, skal sykehuset informere HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) pasientformidling om dette. HELFO vil kontakte deg, for å undersøke om du ønsker et alternativt tilbud ved et annet behandlingssted.
Sykehuset kan gi helseopplysninger om deg til HELFO uten at reglene for taushetsplikt forhindrer det. Ved spørsmål kan du selv kontakte HELFO på telefon 800 43 573 (800 HELSE).

Hvis du ikke ønsker å få behandling et annet sted, kan du velge fortsatt å stå på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet. Du gjøres oppmerksom på at dette medfører at du vil bli behandlet senere enn det vurderende spesialist har angitt som medisinsk forsvarlig tid.

Avbestilling av time/om du ikke møter

Hvis du avbestiller timen eller ikke møter til oppsatt tid, kan det være at sykehuset ikke kan gi deg ny time innen fristen. Selv om fristen overskrides, vil du i slike tilfeller ikke ha rett til å få et alternativt tilbud fra HELFO. Sykehuset har heller ikke plikt til å kontakte HELFO.

Ved gjentatt avbestilling/manglende oppmøte fra deg, vil det bli gjort en faglig vurdering av om du kan strykes fra ventelisten.

Rett til fornyet vurdering

Svaret på henvisningen bygger på en faglig vurdering gjort av en spesialist. Ønsker du en ny vurdering, må du kontakte fastlegen din. Du kan selv velge hvilket sykehus fastlegen skal sende henvisningen til.

Klagerett

Du har rett til å klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter. Skriftlig klage sender du til behandlingsstedet som har vurdert henvisningen. Hvis behandlingsstedet ikke endrer vurderingen, skal de sende klagen din videre til Fylkesmannen.

Fristen for å klage er fire uker fra du ble kjent med eller burde vært kjent med avgjørelsen. Du kan enten klage selv, eller gi andre fullmakt til å klage på vegne av deg.

Pasientreiser (transport)

1. oktober 2016 ble regelverket for pasientreiser endret, pasientreiseforskriften trådte i kraft og erstattet den tidligere syketransportforskriften. Pasienten får utbetalt en fast sats per reiste kilometer, uansett hvilket transportmiddel som er benyttet. Hovedregelen er at reisen må være lenger enn ti kilometer, og at det ikke er tilbud om offentlig transport til minstetakst på strekningen. Er reisen lenger enn 300 kilometer hver vei, kan reiseutgiftene dekkes med taksten for den billigste reisemåten med offentlig transport. Når det er medisinske grunner til at pasienten må bruke bil på reisen, eller skal søke om å få dekket en reise under ti kilometer, må behandler dokumentere pasientens behov. Merk at pasienter fortsatt må sende inn en søknad for å få reisegodtgjørelse fra Pasientreiser.

Mer informasjon

Pasientrettet informasjon og elektronisk søknad finnes på helsenorge.no. Helsepersonell og andre fagpersoner finner informasjon om pasientreiser på pasientreiser.no

 

Pasient- og brukerombud

Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Der kan du også få hjelp til å benytte klageretten. Mer informasjon finner du på www.pasientombudet.no eller du kan ringe 35 54 41 70.

Personvern

Sykehuset skal sikre at dine helseopplysninger blir behandlet konfidensielt, samtidig som de skal være tilgjengelige når det er nødvendig for å gi deg helsehjelp. Du har rett til innsyn i egen journal, og har rett til å sperre hele eller deler av din journal for utlevering til samarbeidende personell. (Skjema - se Journalopplysninger i høyre marg).

Helsepersonell er pålagt å utlevere utdrag av identifiserbare helseopplysninger til sentrale helseregistre, for eksempel til Norsk pasientregister. Du har rett til å reservere deg mot forskning på biologisk materiale (blodprøver, vevsprøver, serum, DNA o.l.) som samles inn når du mottar helsehjelp.
Skjema og mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside eller du kan ringe 21 07 70 00.