Tilbake

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet

Vårt mål er at det skal være høy kvalitet på pasientbehandlingen, og at pasienter skal oppleve å bli møtt med kunnskap, respekt og som en likeverdig partner. Våre behandlingstilbud skal være kunnskapsbasert og bygger på prinsippet om faglig forsvarlighet.

Betanien Hospitals Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ( KPU) skal fremme kontinuerlig fokus og forbedringer innen HMS, kvalitet og pasientsikkerhet.  Utvalget ledes av kvalitetsrådgiver.

KPU skal:

  • Bidra til å sikre at sykehusets kvalitetssystem og avvikshåndtering driftes i henhold til gjeldende krav og fungerer hensiktsmessig for medarbeiderne
  • Bidra til å sikre at pasientbehandlingen utføres i henhold til gjeldene lovkrav, nasjonale retninglinjer og interne krav forankret i sykehusets kvalitetssystem
  • Behandle saker som meldes i kvalitetssystemet ( avvik), og sørge for at nødvendige forebyggende og riskoreduserene tiltak iverksettes.
  • Identifisere områder for bedring og læring – følge opp brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, avvik og meldepliktige hendelser, klage- og erstatningssaker, tilsyn og revisjoner ( interne og eksterne)
  • Avdekke behov for og bidra til utvikling og forbedring av prosedyrer/retningslinjer og utøvlese av praksis.
  • Avdekke forbedringsområder og stimulere til læring på tvers i sykehuset, og bidra til kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid
  • Bidra til utarbeidelse av konkrete mål for arbeidet innen HMS, kvalitet og pasientsikkerhet og etterspørre resultater

Janicke Stordalen, kvalitetsrådgiver

Øvind Grindbakken, sekretær