Kvalitet

Kvalitet og pasientsikkerhet

Vårt mål er at det skal være høy kvalitet på pasientbehandlingen, og at pasienter skal oppleve å bli møtt med kunnskap, respekt og som en likeverdig partner. Våre behandlingstilbud skal være kunnskapsbasert og bygger på prinsippet om faglig forsvarlighet.

Uønskede hendelser

Uønskede hendelser er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig personskade.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender - 24/7" bla lansert av Helse- og omsorgsministeren i januar 2014, og bygger på kampanjen som ble gjennomført i 2011 - 2013.

Programmet omfatter både spesialist- og primærhelsetjenesten.