Tilbake

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet

Vårt mål er at det skal være høy kvalitet på pasientbehandlingen, og at pasienter skal oppleve å bli møtt med omsorg. Våre behandlingstilbud skal være kunnskapsbasert og bygge på prinsippet om faglig forsvarlighet.

Betanien Hospitals Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) skal fremme kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen. Utvalget møtes jevnlig og ledes av kvalitetsrådgiver.

KPU skal:

  • Bidra til å sikre at kvalitetssystem og avviksbehandling driftes i henhold til gjeldende krav og fungerer hensiktsmessig for personalet.
  • Bidra til å sikre at pasientbehandlingen utføres i henhold til gjeldende lov og våre egne krav
  • Behandle saker som meldes i kvalitetssystemet (avvik), og sørge for at nødvendige forebyggende og risikoreduserende tiltak iverksettes
  • Bidra til læring på tvers i sykehuset
  • Identifisere områder for forbedring og læring - følge opp brukerundersøkelser, avvik og meldepliktige hendelser, klage- og erstatningssaker, tilsyn og revisjoner (interne og eksterne)
  • Avdekke behov for og bidra til utvikling av prosedyrer og retningslinjer
  • Stimulere til forbedringsarbeid

Kontaktinformasjon KPU:

Øyvind Grindbakken, sekretær